NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANI


İHALE İLANI

NEVŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NAR EK HİZMET BİNASI, 4 KOLLU MANTAR BARİYER, PLAKA TANIMA SİSTEMİ, TURNİKE SİSTEMİ VE GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ KURULUMU İŞİ

NEVŞEHİR ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Nar Ek Hizmet Binası, 4 Kollu Mantar Bariyer, Plaka Tanıma Sistemi, Turnike Sistemi ve Güvenlik Kamera Sistemi Kurulumu İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2018/175883 1-İdarenin a) Adresi : 15 TEMMUZ MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD.KAYSERİ YOLU 5.KM 50300 MERKEZ NEVŞEHİR MERKEZ/NEVŞEHİR b) Telefon ve faks numarası : 3842151011/404 – 3842151018 c) Elektronik Posta Adresi : info@nevsehirozelidare.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kollu Mantar Bariyer, Plaka Tanıma Sistemi, Turnike Sistemi ve Güvenlik Kamera Sistemi yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yerleri : Nevşehir İl Özel İdaresi Demirbaş Ambarına girişi yapıldıktan sonra İl Özel İdaresi Nar Ek Hzmet Binasına montajı yapılacaktır. c) Teslim tarihi : -İşe başlama tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim gününde malların teslimi ve montajı yapılıp devreye alınacaktır. -Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip eden ilk iş günü mesai bitimidir. 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : 15 Temmuz Mah.Zübeyde Hanım Cad. Avanos Yolu 5 Km b) Tarihi ve saati : 26.04.2018 – 14:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: Cihazla ilgili herhangi bir sorun oluştuğunda irtibata geçilmek üzere, Yüklenici bir çağrı / irtibat merkezine ait telefon numaralarını muayene kabul esnasında İdareye bildirecektir. Cihazın tamir için teknik serviste geçirdiği süre garanti süresine eklenecek ve her türlü kargo ücreti Yükleniciye ait olacaktır. Kurulumu yapılan birim Yüklenici telefonlarından veya e-posta adreslerinden arıza çağrısı yapacaktır. Garanti süresince Yüklenici, çağrı açıldığı tarih ve saatten itibaren, en geç 24(yirmidört) saat içerisinde soruna yerinde müdahale edecektir. Arızanın giderilememesi durumunda her gün için sözleşme bedelinin % 0,1 (bindebir) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 24 (yirmidört) saati geçmeyen gecikmeler de bir tam gün olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, arızalı birimi tamir amacıyla teknik servise götürmesi gerekiyorsa, geçici olarak aynı görevi gören başka bir cihazı temin edecek ve sistemin çalışmasını sağlayacaktır. Arızalı cihaz tamir edilip çalışır halde montajı yapıldıktan sonra, geçici olarak temin edilen cihaz Yüklenici tarafından alınacaktır. Yüklenici, teknik servise götürdüğü cihazı en geç 14(ondört) iş günü içerisinde arızası giderilmiş olarak iade etmek ve kurulumunu yapmak zorundadır. Bu süre içerisinde de arıza giderilememişse arızalı cihaz yenisi ile ücretsiz olarak en geç 30 (otuz) gün içerisinde değiştirilecek ve tamirde geçen sure garanti süresi bitimine eklenecektir. Süresinde giderilmeyen arızalarda, her gün için sözleşme bedelinin % 0,1 (bindebir) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 24 (yirmidört) saati geçmeyen gecikmeler de bir tam gün olarak hesaplanacaktır. Çağrı bildirimi ve cezai müeyyidelerin hesaplanması konusunda İdarenin kayıtları muteber kabul edilecektir. Yüklenici, müdahale ettiği her sorun ve sonuçları hakkında (cihazın kurulu olduğu birim, değiştirilen parça, arızanın nedeni, arızanın türü vb. hususları içeren bir belge ile) İdareye bilgi verecektir. Söz konusu süreler mesai saatleri ile sınırlı değildir, resmi tatil ve mesai harici zamanı da kapsayacaktır. Yüklenici garanti süresince, İdarenin talep etmesi halinde ürünlerin teknik donanımlarına uygun ilave bellek artırımı, parça değişikliği ve ekleme işlemlerini ücreti mukabili yerine getirecektir. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: Ürünlerin teknik şartnamede belirtilen hususları sağlayıp, sağlamadığının tespiti için ürünlere ait katalog ve belgelerin, teknik şartnameye gerekli cevap ve açıklamalarında sunulması zorunludur. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Özel İdaresi İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (B-145-A)

YAZAR: NEVŞEHİR KENT HABER

Nevşehir Kent Haber gazetesinde çalışıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

NEVŞEHİR- KAPADOKYA HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

İHALE İLANI KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ SU KUYUSU AÇILMASI İŞİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir