NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI


2019 YILI İÇİN 43 KISIM (115 KALEM) LABORATUVAR
(PATOLOJİ- MİKROBİYOLOJİ) SARF VE KLİMA
SANTRALİ İÇİN SARF MALZEME ALIMI
NEVŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2019 Yılı için 43 Kısım ( 115 Kalem ) Laboratuvar ( Patoloji- Mikrobiyoloji ) Sarf ve Klima Santrali için Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/542266
1-İdarenin
a) Adresi : 15 Temmuz Mahallesi Sıhhat Sokak No:14 50100 MERKEZ/NEVŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 03842138300 – 162 – 0 384 215 15 72
c) Elektronik Posta Adresi : nevsehir.ihale@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 43 Kısım ( 115 Kalem ) Laboratuvar ( Patoloji- Mikrobiyoloji ) Sarf ve Klima Santrali için Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : 1., … 42. Kısıma kadar Nevşehir Devlet Hastanesi ve 43. Kısım Ürgüp Devlet Hastanesi Deposuna Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi : Nevşehir Devlet Hastanesi ve Ürgüp Devlet Hastanesinin talep ettiği miktarlardaki siparişler peyderpey tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içerisinde teslim edilecek olup işin süresi 31/12/2019 tarihini geçmeyecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR
b) Tarihi ve saati : 26.11.2018 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İhale listesinin 42. Kısmına teklif veren istekli/istekliler G4 Kaset Filtrelere ait ISO,TÜV belgesini ihale teklif dosyasında sunulmak zorundadır.
b) İhale listesinin 43. Kısmına teklif veren istekli/istekliler Kaset Filtreler ile Torba filtrelere ait EUROVENT sertifikasını ihale teklif dosyasında sunulmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgelerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.
2) İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır ve istekliler bu belgeleri teklifleri ile birlikte vermek zorundadır.
3)İstekli/İstekliler tarafından teklif edilen ürünler için ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu il olmak üzere üretici/ithalatcı veya bayii olarak T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.
4) İstekli/İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin UBB bar kod numaralarını, marka ve modellerini ihale dosyasında sunmak zorundadır.
5) İstekli/İstekliler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) / Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıt gerektirmeyen ürünleri, ihale teklif dosyasında sunacakları belge ile belirtmek zorundadırlar.
*(İhale listesinin 42. ve 43. kısmına teklif verecek istekli/isteklilerden yukarıda sayılan belgeler istenilmeyecektir.)
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
– İstekli/İstekliler Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2018/13 sayılı Genelgesinin 2. Bölümü Tıbbi Cihaz Alım Esasları, 2.2. maddesine istinaden, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında aday ve isteklinin “Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ”ni ihale dosyasında vermek zorundadır. ( İhale listesinin 42. ve 43. kısımlarına teklif veren istekli/istekliler için bu belge aranmayacaktır.)
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İhale listesinin 20., 21., 22., 23., 24., 28., 30., 31., 32., 35. ve 39., Kısıma teklif verecek istekli/istekliler bu kalemlere 1 (Bir) adet numuneyi, 13. Kısıma teklif verecek istekli/istekliler 2 ( iki ) adet numuneyi ihale komisyonuna sunmak zorundadır ve numuneler üzerinde Teknik Şartname maddelerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirilecektir.
–İdareye teslim edilen numuneler ihale komisyon kararı ilgili firmalara tebliğ edildikten sonra 30 (otuz) gün içerisinde uhdesinde kalmayan firmalar tarafından teslim alınacaktır. İhale uhdesinde kalmayan firma tarafından teslim alınmayan numuneler ilgili kurumların deposuna irat kaydedilecektir. İhalede firma uhdesinde kalan numuneler ilgili kurumların deposuna en son teslimattan sonra iade edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimi / 15 Temmuz Mahallesi Şifa Caddesi Sıhhat Sokak No: 14 Merkez NEVŞEHİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. (B-391)

YAZAR: NEVŞEHİR KENT HABER

Nevşehir Kent Haber gazetesinde çalışıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

2018/33 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.NEVŞEHİR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2018/33 SATIŞTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir