NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN İLAN


İLAN
NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞINDAN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
SIRA İLİ-İLÇESİ KÖY/KSB/MAH. MEVKİİ CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM Hazine İMAR SATIŞA ESAS GEÇİCİ İHALENİN İHALENİN
NO NO (M2) DURUMU TAH. BEDELİ (TL) TEMİNATI TARİHİ SAATİ
1 Nevşehir-Merkez Göre-Çayırlık İsmailbağı Arsa 87 105 457,09 Tam Konut alanı 22.874,50 TL 2.287,45 TL 22.3.2018 09:30
2 Nevşehir-Merkez Göre-Çayırlık İsmailbağı Arsa 87 106 387,44 Tam Konut alanı 19.392,00 TL 1.939,20 TL 22.3.2018 10:00
3 Nevşehir-Merkez Göre-Çayırlık İsmailbağı Arsa 87 107 433,47 Tam Konut alanı 21.693,50 TL 2.169,35 TL 22.3.2018 10:30
4 Nevşehir-Merkez Uçhisar — Arsa — 15779 694,82 Tam Tercihli kullanım alanı 3.040.000,00 TL 304.000,00 TL 22.3.2018 11:00
1-Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre satış ihalesi Nevşehir Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında yapılacaktır.
2- İhalelerle ilgili şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Talep halinde ihale konusu taşınmazlar bulunduğu yerde gösterilecektir.
“3- Yasal yerleşim sahibi olup, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli örneğini,
b) Geçici teminat belgesini, (Geçici teminat belgesi:Defterdarlıkların Muhasebe Müdürlükleri ile Malmüdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen geçici teminat mektupları (her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin yazılması zorunludur.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)
c) Özel hukuk tüzel kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sürkülerini ve vekaletnameyi, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilk adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişilerin ise bir başkasını temsilen ihaleye katılmak istemesi halinde Noter tastikli vekeletname ve imza sirkisünü İhale komisyonuna vermeleri gerekmektedir.”
4-Taşınmazların bedelleri 1/4’ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir.
5- Hazine’ye ait taşınmazların satışı KDV ye tabi değildir. Ayrıca tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.
6-İşgalli taşınmazdan doğabilecek her türlü itilaflar alıcısına aittir.
7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37’inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.
NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.İrtibat tel: 03842131704 (B-74)

YAZAR: NEVŞEHİR KENT HABER

Nevşehir Kent Haber gazetesinde çalışıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

1. İCRA DAİRESİ 2017/6403 Esas ilan

T.C. NEVŞEHİR 1. İCRA DAİRESİ 2017/6403 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir