İl Kültür Turizm Müdürlüğü İHALE DUYURUSU


İHALE DUYURUSU

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İl Kültür Turizm Müdürlüğü İl /İlçe Nevşehir / Avanos İl /İlçe Nevşehir / Avanos Mahalle / Köy Özkonak Kasabası Mahalle / Köy Özkonak Kasabası Mevkii Camikebir Mevkii Camikebir Pafta/Cilt No 16-17 Pafta/Cilt No 16-17 Ada/Sayfa No – Ada/Sayfa No – Parsel/Sıra No 15163 Parsel/Sıra No 15163 Yüzölçümü(m2) 39,72 Yüzölçümü(m2) 57,80 Cinsi Ticari Ünite Cinsi Ticari Ünite Sınırları Bağımsız Bölüm Sınırları Bağımsız Bölüm Niteliği Kafeterya Niteliği Hediyelik Eşya Satış Yeri 1-Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen Özkonak Yer altı Şehri Karşılama Merkezinde bulunan 2 adet ticari ünite; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 51/g maddesine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. 2-İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binasında yapılacaktır. İşin Adı Kiralama Süresi Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi ve Günü İhale Saati (TL) (TL) Ticari Ünite (Kafeterya) 3 yıl 24.600,00 2.214,00 08.05.2017 Salı 14.00 (İlk Yıl İçin) Ticari Ünite (Hediyelik 3 yıl 34.500,00 3.105,00 08.05.2017Salı 15.00 Eşya Satış Yeri) (İlk Yıl İçin) 3-İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde görülebilir. 4-İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmek şarttır. 4.1- Gerçek Kişiler için Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı” veya “Pasaport” ibrazı 4.2-Adli Sicil Belgesi aslı (son altı aya ait), 4.3-Geçici Teminatın Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdinde bulunan TR 370001002533034831705194 IBAN numarasına yatırıldığını gösteren Banka dekontu veya Geçici Teminat Mektubu (Geçici Teminat Mektubu verilmesi halinde Mektubun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesi hükmü gereğince süresiz düzenlenmiş olması, aynı kanunun 27. Maddesi hükmü gereğince de Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmiş olması gerekmektedir.) 4.4-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler) 4.5- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler) 4.6- Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname 4.7-İhale tarihinden sonra kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair temin edilecek belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kuru¬mundan temin edilecek belgenin aslı veya noterli tasdikli sureti 4.8-İstekliler teklif ettikleri ticari üniteye ait teklif mektubunu imzalı ve firma kaşeli olarak rakam ve yazıyla KDV hariç olarak yazarak bir zarfın içine koyacaklar bu zarfın üzerine de mecurun (kiralanan yer) adı belirtilmek suretiyle teklif mektubudur yazılacaktır. İhale; ilk teklif kapalı, diğer teklifler şifahi alınacak olup ihale komisyonu son oturumu belirleyebilecek ve son teklif kapalı olarak isteyebilecektir. İhale teklifler sonunda en yüksek bedeli teklif eden isteklide kalacaktır. 5-Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar şahsen İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir .Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 6-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıntılı bilgi için Telefon : (0384) 2134260 Faks : (0384) 213 7045 İLAN OLUNUR (B-149 )

YAZAR: NEVŞEHİR KENT HABER

Nevşehir Kent Haber gazetesinde çalışıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

NEVŞEHİR- KAPADOKYA HAVA LİMANI MÜDÜRLÜĞÜ İLANI

İHALE İLANI KAPADOKYA HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ SU KUYUSU AÇILMASI İŞİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir